• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 20.07.2020 г.


Постъпило е заявление № УТ-2002-11-001/ 28.05.2020 г. и № УТ-2002-11/31.07.2019 г., за допускане изменение ПУП- ПЗ за ПУП - ПЗ за УПИ XXI, кв. 22 по плана на в.з. „Изгрев", община Балчик и издадена Заповед № 851/16.07.2020 г., на Кмета на Община Балчик, за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ, с отреждане за курортно застрояване -"Ок" и се предвижда застрояване въз основа на представената скица-предложение съгласно изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ ...

Прикачени файлове: