• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК

 

Относно: Проект за изменение на Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 година/ на Общински съвет - Балчик


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

            В съответствие с мотивите, изтъкнати в приложения към настоящия проект за решение доклад за необходимостта от изменение и допълнение на НОРПУРОИ и на основание чл.87,ал.І от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет - Балчик следния 


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

            На основание чл.21,ал.ІІ, във вр.с ал.І,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.ІІІ от АПК, във вр. с чл.11,ал.ІІІ от Закона за нормативните актове, Общински съвет гр.Балчик,


РЕШИ:


ПРИЕМА изменения и допълнения в „Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" /Приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 година/ на Общински съвет - Балчик, както следва:

1. Чл.28 се изменя така: "Чл.28. Размерът на наема за срока на действащите договори се актуализира всяко шестмесечие с индекса на потребителските цени, обявени от НСИ за предходното шестмесечие."

2. В чл.38, ал.V се правят следните изменения и допълнения: Първото изречение се изменя така: "Разпореждането с имоти и вещни права се извършва въз основа на пазарна цена, определена от лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет".

3. В чл.45, ал.V се правят следните изменения и допълнения: В края на първото изречение вместо точка се поставя запетая и се добавя: „и одобрена от Общински съвет ".

4. В Чл.48 се правят следните изменения и допълнения:

а/ В края на текста на досегашната ал.І вместо точката се поставя запетая и се добавя: „по пазарни цени, след решение на Общински съвет."

б/ ал.ІІ и ал.ІІІ се отменят.

5. Текстът на чл.54 се отменя и се създава нов чл. 54:

"Чл.54./1/. Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот-частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост или на техни сдружения.

/2/. Заявлението за право на надстрояване и/или пристрояване се депозира до кмета на Общината и съдържа:

-  име на заявителя

-  протокол от общото събрание, в случай на съсобственост

-  размер на исканото право

-  нуждите, за които ще се използва имота

Към заявлението се прилагат следните документи:

-  документ за собственост

-  скица /схема/ на имота

-  документ за самоличност или регистрация на сдружението на собствениците по Закона за управление на етажната собственост, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ЕИК

/3/. Правото на надстрояване и/или пристрояване по ал.І се учредява със заповед на кмета и последващ договор, като се оценява по пазарни цени, определени от лицензиран оценител и одобрени от Общински съвет.

/4/. Когато общината е собственик  на имот в сграда-етажна собственост, кметът дава в писмена форма съгласие за извършване на надстрояване и/или пристрояване. "

6. В чл.95,ал.ІІІ се прави следното допълнение: В края на текста вместо точка се поставя запетая и се добавя: „като същите се индексират с индекса на потребителските цени, обявени от НСИ за предходната календарна година."

 

            Направеното изменение в НОРПУРОИ да се обнародва в местния печат и влиза в сила от деня на публикацията.
ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: