• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

  З А П О В Е Д

№ 410

гр.Балчик, 20.05.2010 г.


                  На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП и с цел създаване на добра организация на движението и недопускане на пътни инциденти в приморската част на града,

                                                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М :


1.       При осъществяване на пристанищна дейност /товарно-разтоварни, профилактични и други специални дейности/ на територията на Пристанищен терминал - Балчик, пропускателния режим в района на силозите, южно от ул."Приморска" възлагам на Изпълнителния директор на "Порт Балчик"АД.

2.       Същият, със съдействието на Ръководителя на ОЗО-Община Балчик да създаде временна организация на движението, улесняваща, както пристанищната дейност, така и обслужването на обектите в района:

-         в дните на извършвани товарно-разтоварни и други специални дейности, да организира временен КПП на подхода от ул."Приморска"

-         с подвижни елементи /тръбно-решетъчни парапети, или саксии/ да възпрепятства достъпа от северозападния и югозападния край на силозите

3.       Във връзка с въведения пропускателен режим, всички собственици/наематели/ на обекти в района да съгласуват дейността си с Изпълнителния директор на "Порт Балчик"АД.


Настоящата заповед да се връчи на Общинското звено за охрана, РУ на МВР - Балчик и "Порт Балчик"АД за сведение и изпълнение .                              


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик