• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


По силата на ЗДОИ в секция "Достъп до информация" на интернет страниците си задължените субекти следва да публикуват:

- наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
- информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;
- годишните отчети за постъпилите заявления;
- съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация;
- нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал.2;
- реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от институцията.


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОНЪТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ДАВА ПРАВО НА ВСЕКИ:


- български гражданин,
- чужд гражданин или лице без гражданство,
- юридическо лице - българско или чуждестранно,

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъпа до документи, в които е залегнал принципът, че информацията, създавана и съхранявана от държавата, е достъпна за всеки.

Полезна информация за ДОИ има в Програма Достъп до информация

В Наръчник "Как да получим достъп до информация" всеки може да проследи стъпка по стъпка - етапите, които трябва да следва, когато търси достъп до информация. Ще намери отговор на въпросите от кого, какво и как може да поиска ДОИ.

http://www.aip-bg.org/howto/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Публикуване на информация в отворен формат

Всяка организация от обществения сектор трябва ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа и достъпът до които е свободен. Министерският съвет ежегодно трябва да приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.

От 11 септември 2016 г. всички организации от обществения сектор трябва да публикуват информационните масиви и ресурси, които поддържат в отворен формат и достъпът до които е свободен, и на Портала за отворени данни (http://opendata.government.bg).

Портал за отворени данни на Република България

https://data.egov.bg/organisation/profile/88754dea-c91e-441a-b9cd-5564f991e28d?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BA&type=2

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: "Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон."

Съгласно ЗДОИ разпоредбите не се прилага относно достъпа до обществена информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/108441

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.


Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

За улеснение на гражданите е изготвено заявление - образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ЦАО и се публикува на официалната интернет-страница на Община Балчик  Приложение № 1

А/Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа на гише "Деловодство" в " Центъра за административно обслужване " на Община Балчик, гр.Балчик-9600, пл. „21 септември"   №6, тел.070018708, отговорен служител: Красимира Костова - младши експерт

Б/Писмени заявления за достъп до обществена информация могат да се изпращат по пощата с обратна разписка на адреса на Община Балчик, гр.Балчик-9600, пл. „21 септември"   №6.

В/Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на официалната електронна поща на Община Балчик - mayor@balchik.bg . В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Г/Искането за информация може да бъде и устно. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ЦАО с Протокол за приемане на устно запитване за ДОИ, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система Приложение № 2

Д/Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез Платформата за достъп до обществена информация към Администрацията на министерски съвет  https://pitay.government.bg/PDoiExt/

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани  с Инструкция за достъп до обществена информация, утвърдена на 09.03.2009 г. от кмета на Община Балчик Приложение № 3

Отговор на заявлението под формата на решение се изпраща от институцията до заявителя по посочения от него начин, задължително до 14 календарни дни от подаването.

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. За държавните органи размерът на таксите се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Нормативи за достъп до обществена информация, определени от министъра на финансите относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Министър: Асен Василев

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място - в касата на ЦАО или чрез банков превод по следната сметка на Община Балчик: BG38  UNCR 9660 84 9750 3315 код: 448007   Уникредит Булбанк АД и са определени на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ.

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ Приложение № 4

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

СПИСЪК НАКАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО „СЛУЖЕБНА ТАЙНА" Приложение № 5

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Приложение № 6

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРИ ДОИ