ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 817, протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 27.07.2023 г. е допуснато изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с цел промяна на вида територия на ПИ 62788.8.10, от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-17/ 19.05.23 г. и УТ-2002-17-002/ 09.06.23 г.        Прикачени файлове: