ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 993/ 22.08.23 г. е допуснато изменението на изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, с цел промяна на общата регулационна граница и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-26/ 24.07.23  г..Прикачени файлове: