Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 995/ 22.08.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-31/ 24.07.2023  г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ LXVI (02508.87.122) с отреждане за озеленяване, кв.317 и ПИ 02508.7.431 с отреждане за  "За жилищно строителство" по ПУП на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.7.431 собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за курорт, (Ок).     
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: