Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2002-24/ 21.06.23 г., за одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 39459.23.49, - с конкретното му предназначение за "За жилищно строителсво и трафопост", по КК на м-т. "Юрлука", с. Кранево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП- вилно застрояване "Ов1".
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация 


Прикачени файлове: