Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-30/ 20.07.2023 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ VI(39459.25.655) и  УПИ V(39459.25.654),-с конкретното им предназначение "За обществено обслужване", кв. 252, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ V(39459.25.654), кв. 252, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жс".    
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: