ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 855/ 19.07.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за ПИ 02508.7.415, ПИ 02508.7.101, ПИ 02508.7.139 и ПИ 02508.7.102, - с конкретното му предназначение за „за техническата инфраструктура и геозащитни дейности", кв. 6, по ПУП на кз. "Двореца", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за курортно застрояване  "Ок", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-20/ 23.05.23 г..           Прикачени файлове: