ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 769/ 23.06.23 г. е допуснато изменението на ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.55.165, като предмет на плана е ПИ 02508.55.272,  по КК на м. "Промишлена зона", гр. Балчик, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Предимно производствена "Пп", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-23/ 01.06.23 г..       Прикачени файлове: