ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 687/ 06.06.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ XXII(02508.1.47), УПИ XXI (02508.1.331) и  УПИ IX (02508.1.330), кв. 12, по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-21/ 23.05.23 г..           
Прикачени файлове: