ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 689/ 06.06.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ II (39459.25.616), с отреждане на собствените имоти за  "За обществено обслужване", кв. 252, по ПУП на с. Кранево, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за жилищно застрояване "Жс", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-19/ 23.05.23 г.. 


Прикачени файлове: