ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 612/ 23.05.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ XXXV, кв. 317 и ПИ 02508.7.431 с отреждане на собствения имот за  "За жилищно строителсво" по ПУП на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за курорт, (Ок)., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-11/ 28.03.23 г..
Прикачени файлове: