ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 614/ 23.05.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ I(02508.6.98), кв. 8, УПИ XV(02508.6.97) и  УПИ XIV(02508.6.97), кв. 1, по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-19/ 08.11.22 и 2023-БЧ-00-00209-001/ 30.01.23 г.. 


Прикачени файлове: