• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

УТВЪРДИЛ:                                                                           Вх.№23-БЧ-005530/23.05.2023г.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


П Р О Т О К О Л

за разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община Балчик по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

№ 1/ 23.05.2023 год.


            Днес, 23.05.2023 год., комисия, назначена по реда на чл.37и, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №693/26.01.2023 год. по Протокол №40 и Решение №765/27.04.2023 год. по Протокол №43 от редовно заседание на Общински съвет - Балчик, и Заповед №528/10.05.2023 год. на Кмета на Община Балчик в състав:


                            1. Мари Караиванова - Началник отдел ТСУОС

                            2. Женя Манолова - Гл. юрисконсулт ПИТО                                                                                   

                            3. Зехра Акиф - Гл. експерт ОПФ

                            4. Стоил Николов - Кмет на с. Оброчище

                            5. Исмаил Исмаил - Кмет на с. Соколово

                            6. Денчо Попов - Кметски наместник на с. Дропла


проведе заседание с предмет: Разпределение на земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, публична общинска собственост на основание чл.37и, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗСПЗЗ. Преди започване на заседанието, членовете на комисията попълниха и подписаха декларация за свързаност по смисъла на ТЗ (Търговски закон) на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

В хода на заседанието бяха представени и разгледани следните факти и обстоятелства:

Във връзка с чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ в общинска администрация - Балчик са постъпили 8 броя заявления с вх.№№ 23-БЧ-002629/01.03.2023г., 23-БЧ-002644/01.03.2023г., 23-БЧ-002739/06.03.2023г., 23-БЧ-002863/07.03.2023г., 23-БЧ-002896/09.03.2023г., 23-БЧ-002915/09.03.2023г., 23-БЧ-002935/10.03.2023г. и 23-БЧ-002952/10.03.2023г. от собственици на животновъдни обекти на територията на Община Балчик. След обработка на постъпилите заявления са определени заявените /полагащи се/ площи на база бройки отглеждани животни, приравнени на животински единици, в даден животновъден обект, като комисията приема ограничението на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ в размер на 15 дка на животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и местни (автохронни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Заявления депозирани до Кмета на Община Балчик по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99,
ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на пасища и мери от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024г.

№ по ред

Собственик, животновъд

Местона-
хождение на животновъдния обект

Рег. № на животновъден  обект

Заявление с вх. №

Вид ПСЖ (пасищни селскостопански животни)

Брой ЖЕ (животински единици)

1

Стоян Петров Василев

гр. Балчик

9600-0004

23-БЧ-002629/
01.03.2023г.

Овце и кози

47.55

2

Петър Илиев Стамов

с. Оброчище

9630-0191

23-БЧ-002644/
01.03.2023г.

Овце

31.50

3

Левент Мусалдин Реджеб

с. Соколово

9640-0028

23-БЧ-002739/
06.03.2023г.

Говеда и кон

38.60

4

Христо Георгиев Арнаудов

с. Оброчище

9630-0024

23-бч-002863/
07.03.2023г.

Овце и кози

18.60

5

Пенчо Маринов Пантелеев

с. Соколово

9640-0044

23-БЧ-002896/
09.03.2023г.

Овце и кон

68.30

6

Мехмед Хасан Расим

с. Дропла

9641-0038

23-БЧ-002915/
09.03.2023г.

Говеда

58.00

7

Дияна Димитрова Баланова

с. Дропла

9641-0019

23-БЧ-002935/
10.03.2023г.

Говеда и кон

19.00

8

Метин Ибрям Ахмед

с. Дъбрава

9638-0040

23-БЧ-002952/
10.03.2023г.

Овце

45.00


На основание чл.37и, ал.3, изречение първо от ЗСПЗЗ, с Решение №693/26.01.2023 год. по Протокол №40 и Решение №765/27.04.2023 год. по Протокол №43, Общински съвет - Балчик, изразява съгласие за предоставяне на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, собственост на Община Балчик в землищата на: гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Змеево, с. Оброчище, с. Соколово, с. Дропла, с. Кремена, с. Храброво и с. Църква за стопанската 2023/2024 г., под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител.

В изпълнение на чл.37и, ал.1 в частта на изречение първо: „ определена по пазарен механизъм" от ЗСПЗЗ, и в изпълнение на Решение №765/27.04.2023 год. по Протокол №43 на Общински съвет - Балчик,  с писмо с изх. № 23-БЧ-002705/02.03.2023 г. е възложено на Недко Лазаров Стоянов - независим оценител на земеделски земи, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. №810100239 от 25.07.2011г., да извърши пазарна оценка по землища на наемната цена на земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери съгласно приложен списък при спазване разпоредбата на чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Списък на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища и мери за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024г.

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00


393.216


3015.38

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

0

139.90

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

0

1096.84

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

0

163..40

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.180

79.322

1395.05

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.04

130.446

2860.44

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.93

17.595

191.12

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.25

9.785

255.06

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.52

81.325

970.96

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.83

140.743

1450.28

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.23

22.096

340.93

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.81

61.167

826.98

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.94

255.008

2421.89

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.02

32.55

592.64

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

12.572

367.66

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

0

383.22

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

21.991

323.86

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

25.050

427.64

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

7.647

366.40

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

0

437.41

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86

251.389

2984.41

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.13

0

114.78

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.04

0

1005.68

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.46

61.844

560.57

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.82

75.260

904.80

53120

53120.29.109

Оброчище

Пасище,мера

7

21.719

0

176.43

53120

53120.29.110

Оброчище

Пасище,мера

7

7.622

0

60.98

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82

0

337.95

67951

67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

929.75

838.247

9290.98

23769

23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163

16.203

282.69

23769

23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.213

34.02

1166.84

23769

23769.34.3

Дропла

Пасище,мера

9

31.797

22.610

281.83

23769

23769.37.4

Дропла

Пасище,мера

4

56.114

47.952

549.49

23769

23769.39.2

Дропла

Пасище,мера

4

79.059

67.331

773.98

23769

23769.40.2

Дропла

Пасище,мера

4

238.521

222.126

2389.29

23769

23769.63.30

Дропла

Пасище,мера

3

48.269

0

431.32

23769

23769.61.8

Дропла

Пасище,мера

4

6.796

0

59.62

39623

Част от 39623.13.2

Кремена


Пасище,мера

4

179.99


160.798


1797.44

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.300

46.049

1040.93

77390

Част от 77390.24.12

Храброво


Пасище,мера

3

288.00


1052.108


2901.00

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

0

560.52


В изпълнение на чл.99 от ППЗСПЗЗ, информацията за задълженията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл.100 от ППЗСПЗЗ чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. Поради това с писмо с изх.№23-БЧ-004384/13.04.2023г., бе изискана информация от МДТ(Местни данъци и такси) при Община Балчик и с писмо с изх.№23-БЧ-004445/18.04.2023г. от Областна „Дирекция земеделие" Добрич. Отговор от последно посочената институция е постъпил с писмо с вх.№ 23-БЧ-004445-001/18.04.2023г.

Видно от предоставените за служебно ползване справки за липса на задължения към Община Балчик е установено данъчно задължение на лицето Метин Ибрям Ахмед от с. Дъбрава. Предвид това е на лице неизпълнение на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ и на заявителя се отказва разпределение на пасища и мери от общинския поземлен фонд. Останалите лица нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ.

Изменението на чл.99, ал.3 от ППЗСПЗЗ регламентира, че Министерството на земеделието, предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината, посредством системата за електронен обмен на информация „REGIX INFO" и предоставеният административен достъп на общините до потребната информация, комисията извърши проверка и направи справка за вписани животни в животновъдни обекти по категория в БАБХ. След извършената проверка, комисията установи несъответствие между данните за броя и вида животни, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ и декларираните от заявителите. Като тези несъответствия се дължат на  настъпили допустими промени в броя на животните в промеждутъка между подаването на заявленията за участие и разглеждането им от комисията. Комисията извърши разпределение на пасища и мери  съобразно информацията за брой животни и ЖЕ извлечена от „REGIX INFO".

 

Във връзка с по-горе изложеното, на основание чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на  Решение №693/26.01.2023 год. по Протокол №40 и Решение №765/27.04.2023 год. по Протокол №43 на Общински съвет - Балчик, комисията реши:

1. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002629/01.03.2023 год. от Стоян Петров Василев, собственик на животновъден обект с №9600-0004, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на гр. Балчик, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти -  публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00393.2163015.38

Стоян Петров Василев


2. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002644/01.03.2023 год. от Петър Илиев Стамов, собственик на животновъден обект с №9630-0191, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Оброчище, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86


251.389


2984.41

Петър Стамов

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.8275.260904.80


Петър Стамов


3. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002739/06.03.2023 год. от Левент Мусалдин Реджеб, собственик на животновъден обект с №9640-0028, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Соколово, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82


0.00


337.95

Левент Реджеб

67951

Част от 67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

416.00


375.00


4157.08

Левент Реджеб

 

4. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002863/07.03.2023 год. от Христо Георгиев Арнаудов, собственик на животновъден обект с №9630-0024, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Оброчище, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

53120

53120.29.109

Оброчище

Пасище,мера

7

21.719


0


176.43

Христо Арнаудов

53120

53120.29.110

Оброчище

Пасище,мера

7

7.622


0


60.98

Христо  Арнаудов


5. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002896/09.03.2023 год. от ЗП Пенчо Маринов Пантелеев, собственик на животновъден обект с №9640-0044, регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. Соколово, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

67951

Част от 67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

513.75


463.30


5133.90

Пенчо Пантелеев


6. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002915/09.03.2023 год. от ЗП Мехмед Хасан Расим, собственик на животновъден обект с №9641-0038, регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Дропла, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери както следва:


ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

23769


23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.21334.021166.84

Мехмед Хасан Расим23769

23769.37.4Дропла

Пасище,мера

4

56.11447.952549.49

Мехмед Хасан Расим23769


23769.40.2Дропла

Пасище,мера

4

238.521222.1262389.29

Мехмед Хасан Расим23769

23769.63.30Дропла

Пасище,мера

3

48.2690431.32

Мехмед Хасан Расим


7. По Заявление с вх. № 23-БЧ-002935/10.03.2023 год. от Дияна Димитрова Баланова, собственик на животновъден обект с №9641-0019, регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Дропла, община Балчик, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

Наемател

23769


23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163


16.203


282.69

Дияна Баланова23769

23769.34.3Дропла

Пасище,мера

9

31.79722.610281.83

Дияна Димитрова Баланова23769


23769.39.2Дропла

Пасище,мера

4

79.05967.331773.98

Дияна Димитрова Баланова23769

23769.61.8Дропла

Пасище,мера

4

6.796059.62

Дияна Димитрова Баланова

 

Настоящият Протокол да се обяви на таблото за обяви в общинска администрация - Балчик, в  кметствата и да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

            Предвид чл. 37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд-Балчик. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго.

 

КОМИСИЯ:

        1. Мари Караиванова ..........................

        2. Женя Манолова ....................................

         3. Зехра Акиф ....................................

         4. Стоил Николов...............................

         5. Исмаил Исмаил...............................

         6. Денчо Попов ..................................

Прикачени файлове: