ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 448/ 21.04.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ XXX(02508.87.160) и  УПИ XXI(02508.87.160), кв. 317, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-2/ 06.01.23 г.. 


Прикачени файлове: