ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 

 ПУБЛИКАЦИЯ


            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 734, протокол № 41 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.03.2023 г. е допуснато изработването на проект за ПУП- Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-6/ 07.062.2023 г.    
            Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

           

Имот №

НТП на имота

Площ на имота (кв м)

Отнета площ (кв м)

Вид собственост

02508.507.43

Нива

22001.18

1795.57

Частна

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

4883.78

67.15

Общинска публична

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

6843.01

210.85

Общинска публична

02508.507.39

Нива

31500.66

2574.84

Частна

02508.507.25

Нива

15000.74

2546.49

Частна

02508.507.36

Нива

64002.78

5246.25

Частна

02508.507.246

Нива

25496.45

399.17

Частна

02508.507.40

Нива

13500.59

3746.81

Частна

02508.507.29

Нива

6144.67

176.15

Частна

02508.507.254

Нива

20000.92

2200.50

Частна

02508.526.28

Нива

6900.59

1455.55

Частна

02508.524.25

Нива

5999.77

1772.28

Частна

02508.524.24

Нива

6000.32

1487.38

Частна

02508.524.502

Нива

12950.78

2245.63

Частна

02508.524.22

Нива

5999.81

1179.80

Частна

02508.524.501

Нива

12950.52

1960.90

Частна

02508.524.23

Нива

6000.94

1307.28

Частна

02508.508.238

Пасище

15567.37

637.29

Стопанисвано от общината

02508.508.237

За местен път

9477.25

213.57

Общинска частна

02508.524.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

4117.08

109.94

Общинска публична

02508.508.202

За път от републиканската пътна мрежа

22541.85

821.23

Държавна частна

02508.508.73

Нива

16750.38

2751.76

Частна

02508.508.75

Нива

16000.71

105.55

Частна

02508.508.74

Нива

16750.49

4798.97

Частна

02508.508.239

Друг вид дървопроизводителна гора

14053.60

397.19

Държавна публична

02508.524.40

Нива

13510.54

398.11

Общинска частна

02508.524.66

Нива

12505.41

3317.40

Частна

02508.507.27

Нива

12290.53

2675.67

Частна

02508.507.26

Нива

12291.00

3011.74

Частна

02508.524.61

Нива

25011.06

4265.34

Частна

02508.507.28

Нива

12289.85

2264.16

Частна

02508.524.65

Нива

12505.54

2707.54

Частна

02508.526.52

Нива

10499.68

1482.20

Частна

02508.526.34

Нива

16499.98

111.21

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

3595.15

182.86

Общинска публична

02508.526.262

Нива

11301.45

2468.86

Общинска частна

02508.526.261

Нива

11301.33

3.81

Частна

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

12022.33

744.20

Цържавна публична

02508.526.13

Нива

9500.32

2863.83

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

415.16

15.03

Държавна публична

02508.526.41

Нива

6500.38

194.59

Частна

02508.526.31

Нива

14750.68

1601.34

Частна

02508.526.53

Нива

10000.57

1411.82

Частна

02508.524.247

Друг вид дървопроизводителна гора

10987.34

431.61

Държавна публична

02508.526.42

Нива

30001.72

4157.70

Частна

02508.526.19

Нива

8000.55

1726.17

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

3911.72

138.32

Общинска публична

02508.526.26

Нива

3099.74

1056.76

Частна

02508.526.23

Нива

19719.07

2051.29

Частна

02508.526.32

Нива

5000.00

1243.14

Частна

02508.526.264

Нива

5499.88

540.93

Частна

02508.526.265

Нива

5500.19

2033.81

Частна

02508.526.27

Нива

6500.33

1951.89

Частна

02508.526.3

Нива

10000.32

811.90

Частна

02508.526.18

Нива

8499.95

2051.79

Частна

69643.501.160

За стопански двор

254736.01

143.84

Частна

69643.6.7

За селскостопански, горски, ведомствен път

1578.60

131.19

Общинска частна

69643.6.5

Нискостъблена гора

4534.10

403.42

Държавна частна

69643.6.6

Пасище

2956.54

255.53

Общинска частна

69643.7.8

Нива

470693.00

10291.48

Държавна частна

69643.6.2

Друг вид дървопроизводителна гора

25436.74

1563.61

Държавна публична

69643.6.10

Нива

521222.29

20701.13

Държавна частнаПрикачени файлове: