ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 170/ 22.02.23 г. е допуснато изменението на ПУП-План за застрояване за ПИ 39459.23.49, - с конкретното му предназначение за "За жилищно строителсво и трафопост", по КК на м-т. "Юрлука", с. Кранево, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-5/ 02.02.23 г.. 


Прикачени файлове: