З  А  П  О  В  Е Д

№341

гр. Балчик  30.03.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик", във връзка с празника 24-ти Май

НАРЕЖДАМ:

1. Организацията по разпределяне на местата за извършване на търговска дейност по повод празника на гр. Балчик - 24-ти Май и събирането на такси, да се извършва от ОбП "БКС" гр. Балчик.

2. Размерът на таксите по т.1 да бъде определен, съгласно "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик".


Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Павел Павлов - директор на ОбП "БКС" гр. Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик