• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 31.03.2023 г.

З А П О В Е Д

62/31.03.2023 г.

 

На основание Заповед на Кмета на Община Балчик № 341/30.03.2023 г.  по повод празника на града


О П Р Е Д Е Л Я М :


1.      Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо", град Балчик от 23 до 25 май 2023 год.

2.      В срок до 10.04.2023 г. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея „Ехо", град Балчик с размер 2 кв.м. /2м*1м/ от ОБП „БКС".

3. Ред за организиране на дейностите:Подаване на заявления

Одобрение разпределение

Заплащане на такса

3.1. за поставяне на увеселителни съоръжения

Площадка до х-л „Балчик"


19.04.2023

12.05.202328.04.2023


От

03.05.2023

3.2.за поставяне на витрини, фризери, дюнери, понички, скара, захарен памук и други, захранвани с ел. енергия19.04.2023

12.05.2023
28.04.2023От

03.05.2023

3.3 за поставяне на маси, щендери и др. от № 36 до № 378

От № 1 до № 155

-


19.04.2023

24.05.2023


От

19.04.2023


4. За ползване на места по т.3.3./от № 1 до 155 и от № 40 до 400/ се допускат юридически и физически лица, регистрирани по Търговският закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.

Към заявленията за участие по т. 3.1 кандидатите следва да приложат:

      - ЕИК

      - копие от удостоверение за техническа изправност на увеселителното съоръжение и

      - снимков материал на увеселителното съоръжение

Към заявленията за участие по т. 3.2 кандидатите следва да приложат:

    -  ЕИК

     - Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните

Кандидатите по т. 3.2 могат да заявят до 3 бр. места.         


5. Разпределението на местата да се извърши от: Галя Райкова- инкасатор плащания, Енчо Липовански- инкасатор плащания към ОбП „БКС" и Добри Добрев - гл. енергетик в указания срок.


6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

= в размер на 1.00 лв., без ДДС/ кв.м./ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 25)

= в размер на 3.00 лв. без ДДС /кв.м./ден за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки (чл.24 ал.1)

= Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик )

= За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Енчо Липовански (ОБП БКС) с Добри Добрев

= таксите се заплащат:

    - до 23.05.2023 год.  - в ОБП „БКС" гр. Балчик.

    - от 24.05.2023 до 25.05.2023 - на инкасатор плащания - Енчо Липовански

= Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анета Георгиева - счетоводител на ОБП „БКС" гр. Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на Община Балчик. Да се сведе до знанието на РУП- Балчик и РУ „Пожарна безопасност и спасяване" за сведение и на заинтересованите длъжностни лица за  сведение и изпълнение.


Директор ОБП „БКС":

           / Инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ/