ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 310/ 24.03.23 г. е допуснато изработването на ПУП-План за застрояване за ПИ 62788.17.90, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-33/ 25.11.22  г. и допълнение от 07.03.23 г..Прикачени файлове: