ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 201/ 06.03.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ II(69643.501.18; 501.158; 501.159; 501.160) и  УПИ I(69643.501.13; 501.14; 501.160), с отреждане на собствените имоти за  „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция",кв. 2, по ПУП на с. Стажица, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Предимно производствена "Пп", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-5/ 07.02.23 г..             


Прикачени файлове: