• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

"ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I"

 

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структура за наблюдение и докладване (СНД)

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

 Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

-  По външните сградни ограждащи елементи:

-  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

 •   По системите за поддържане на микроклимата:

-       ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

-       реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

-       ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

-       инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система - допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив";
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 •  СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 •  СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.ВАЖНО!

Няма да се финансират:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

Крайните получатели - сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.

За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

1.      Заявление за участие;

2.      Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

3.      Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

4.      Документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи, свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.

5.      Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;

6.      Други документи, необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

 След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС - водещият партньор (Община Балчик) предлага на Крайния получател (сдружение на собствениците) да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции. 

 Крайният получател (Сдружението на собствениците) може да извършва само подготвителни разходи, свързани с изпълнението на Предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ), преди сключването на договора за БФП. В тези случаи в договора за партньорство между общината и СС следва да бъде уредено възстановяването на извършените разходи.

За целите на програмата е необходимо Сдружението да открие банкова сметка.

Срок за подаване заявление за участие до водещият партньор (Община Балчик) - не по-късно от 16:30 часа на 10.05.2023 г.

Кандидатстването от страна на водещият партньор (Община Балчик) по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ), като предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg Срок за кандидатстване  - не по-късно от 17:00 часа на 31.05.2023 г.

Желаещите могат да се запознаят с процедурата, Насоките за кандидатстване и приложенията към тях на следните електронни адреси:

www.mrrb.bg- раздел Проекти по НПВУ - Процедури по НПВ1Линк към Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ/2003

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2FiVsaJkdkSil%2Fq%2B4n%2BGx%2BCYa8KC1g0%3D

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/RegisterУтвърдени Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

Заповед .pdf

Насоки за кандидатстване .docx

Бланка - Съгласие и образец от подпис .doc

Приложения .zip


НАРЕДБА за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост .docx

Презентация с разяснения по действащата мярка на МРРБ .pptx