ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 26/ 06.01.22 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ XXXII (ПИ 62788.501.293)  и УПИ XXXIII (ПИ 62788.501.294), кв. 11 по плана на с. Рогачево, община Балчик, както с проекта за изменение на подробния устройствен план  да се предвиди прокарване на задънена улица в границите на разделяните и новообразуваните от него имоти съгласно чл. 81, ал. 5, от ЗУТ, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлен имоти собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № заявление вх. № УТ-2002-35/ 12.12.22  г.. 
Прикачени файлове: