ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1650/ 22.12.22 г. е допуснато изменение на ПУП-План за застрояване на поземлен имот 62788.17.13, към датата на одобряване, за новообразувани поземлени имоти 62788.17.188 и 62788.17.189, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-22/ 01.12.2022 г.   Прикачени файлове: