ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1651/ 22.12.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ III (ПИ 53120.501.61), кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, с ограничени вещни права на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-26/ 07.09.22 г.     
Прикачени файлове: