ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1648/ 22.12.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XIV и УПИ XXIX кв. 317 по плана гр. Балчик, община Балчик и отреждането им за обществено и делово обслужване и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-34/ 07.12.22   г.
Прикачени файлове: