ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1577/ 06.12.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ V (03174.501.636), УПИ VI (03174.501.637), УПИ VII(03174.501.638) и УПИ VIII (03174.501.639), кв. 9 по плана на с. Безводица, Община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ V (03174.501.636), УПИ VI (03174.501.637), УПИ VII(03174.501.638) и УПИ VIII (03174.501.639), кв. 9 по плана на с. Безводица, Община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-64/ 24.10.2022г. 


Прикачени файлове: