Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Във връзка на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, , че със заповед № 1562/ 30.11.22 г., e одобрен ПУП - ПЗ за ПИ 18160.110.67 по КК на Гурково, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствена "Пп", с конкретното предназначение за „ПСД".        
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: