ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1552/ 29.11.22 г. е допуснато изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XXXIX (ПИ 02508.8.53), кв. 30 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-30/ 02.11.22 г. 


Прикачени файлове: