ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1467/ 09.11.22 г. е допуснато изменение на ПУП – ПЗ за поземлен имот 53120.105.400, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище. Във връзка с настъпили съществени промени в устройствените условия и с цел изменение на заварения подробен устройствен план, и привеждането му в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП на Община Балчик, съгласно преписка с  вх. № № УТ-2002-28/ 18.10.22  г..       

Прикачени файлове: