ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1466/ 09.11.22 г. за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ XII И УПИ X, кв. 41 с отреждане за ПСД, по плана на с. Соколово, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2025-4/ 20.10.2022 г.
Прикачени файлове: