Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1077/22.08.2022г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП- ПР3 за ПИ 69643.501.1 по КК на с.Стражица, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот, с устройствена зона Прдимно Производствена „Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2025-2/ 19.07.2021 г.  

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно- роцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: