ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 926/ 27.07.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VII и УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-18/ 20.05.22 г.        Прикачени файлове: