Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 812/ 01.07.2022 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXXII (62788.501.591), УПИ XXXIII (62788.501.592), кв. 3 по ПУП на с. Рогачево, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XXXIII (62788.501.592), кв. 3 по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", по заявление вх. № УТ-2117-14/ 06.05.22 г            

Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването. 


Прикачени файлове: