Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 828/ 05.07.2022 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XIX (66250.501.613) и  УПИ XX (66250.501.272), кв. 10 по ПУП на с. Сенокос, община Балчик, и ПУП-План за застрояване УПИ XIX (66250.501.613) кв. 10 по ПУП на с. Сенокос, община Балчик, по заявление вх. № УТ-2117-14/ 31.03.22 г.
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването..  


Прикачени файлове: