ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 827/ 05.04.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ I (ПИ 53120.502.630), УПИ II (ПИ 53120.502.631) и УПИ III (ПИ 53120.502.632), кв. 45 по плана на с. Оброчище, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.   № УТ-2002-21/ 20.06.22 г..  

Прикачени файлове: