Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 825/ 05.07.2022 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXI (02508.71.86) и УПИ XXII (02508.71.87), кв. 16 по ПУП на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XXI (02508.71.86) кв. 16 по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-19/ 04.05.2022 г.          

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването
Прикачени файлове: