Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 813/ 01.07.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XIII (ПИ 53120.502.571), УПИ XIV (ПИ 53120.502.572) и УПИ XV (ПИ 53120.502.222) кв. 20 по плана на с. Оброчище, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XV (ПИ 53120.502.222) кв. 20 по плана на с. Оброчище, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-16/ 12.04.2022 г.          
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: