Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 815/ 01.07.2022 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XV (39459.25.653) кв. 250 по плана на с. Кранево, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XV (39459.25.653) кв. 250 по плана на с. Кранево, община Балчик, по заявление с вх. № УТ-2117-24/ 11.05.2022 г..   
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването..      


Прикачени файлове: