Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 810/ 01.07.2022 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ LXXXII (02508.51.19), УПИ LXXXIII (02508.51.20), УПИ LXXXIV (02508.51.21) и УПИ LXXXV (02508.51.50) кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ LXXXIII (02508.51.20) кв. 12, в.з. „Бели скали", община Балчик, гр. Балчик, по заявление с вх. № УТ-2117-11/ 25.02.22 г..        
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: