• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 826/ 05.07.2022 г., е одобрен ПУП- ПЗ за ПИ  39459.506.192 по КК на с. Кранево, м-т. „Поляните", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов1, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-12/ 25.02.22 г.          

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването
Прикачени файлове: