публикувано на 08.07.2022 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл. „21-ви септември" № 6 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с т. 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление на Министерски съвет №129/26.06.2012г. и Заповед № 831/05.07.2022 година на Кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител

 

1. за длъжността - главен експерт Евроинтеграция и международно сътрудничество /ЕМС/ в Дирекция „Туризъм, екология, международно сътрудничество и  евроинтеграция" - по служебно правоотношение.

2. Минимални и допълнителни специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

2.1.Минимални изисквания:

  • степен на образование - висше с минимална образователно-квалификационна степен "Бакалавър", съгласно КДА;
  • професионална област: икономика и/или финанси,
  • професионален опит - 2 година, съгласно КДА;
  • ранг - IV-ти младши, съгласно КДА.

2.2.Допълнителни специфични изисквания:

  • Компютърни умения - приложенията на MS Office, Internet.

3. Начин за провеждане на конкурса :

  • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

3.1.Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.2.Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

3.3.Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС), към което прилагат следните документи:

4.1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС/;

4.2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.3. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива;

4.4. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.


5. Място, срок и начин за подаване на документите за участие:

5.1. Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на Община Балчик - гр.Балчик, пл."21 септември" № 6, стая № 204 от Албена Златева - Главен експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа - гр.Балчик от 08 юли 2022 година до 19 юли 2022  година.

5.2.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник. При подаване на документите кандидатите се запознават на място в стая № 204 с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал.2 от ЗДСл.

5.3.Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: mayor@balchik.bg или през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях e-mail.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в Общинска администрация - гр.Балчик, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация - гр.Балчик, както и на интернет страницата на Община Балчик http://www.balchik.bg/


8. Кратко описание на длъжността: главен експерт Евроинтеграция и международно сътрудничество и неговите задължения:


Главен експерт Евроинтеграция и международно сътрудничество съдейства   за  международното сътрудничество, работи  по  проекти  и програми, по които Общината е страна и осъществява  връзка  и  координация  с фирмите и организациите, имащи отношение с  проектите. Експертът следва да познава в детайли оперативните програми, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, други програми на ЕС, други донорски програми и възможностите за финансиране на различни проекти. Трябва да следи сроковете по годишните индикативни програми, да следи срокове за подаване на проекти, следи срокове по приключване на проекти; Експерта участва в подготовката на проектни предложения на община Балчик, изготвя проекторешения   на Общинския съвет по въпроси, свързани с финансиране на проекти по програми на ЕС. Води регистър на проекти, за финансирането на които е кандидатствала общината като бенефициент или партньор. Като служител на Община Балчик, спазва определените основни цели, заложени в Системата за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 и дава предложения за подобряването й. Спазва политика по качеството и околната среда. Служителят изпълнява и други задачи, възложени от преките ръководители и кмета на общината.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

Минимален размер на основната месечна заплата: 720 лв., определен съгласно нормативните актове, регламентиращи формирането на възнаграждението. При определянето на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

За информация:

Адрес: гр.Балчик, пл."21 септември" № 6, стая №204

Административно звено: отдел "Бюджет, финанси и счетоводство" към дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни, социални и стопански дейности и Бюджет, финанси и счетоводство"

Телефон за контакт: 0579/71049

Лице за контакт: Албена Златева-главен експерт Човешки ресурси


Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

http://www.balchik.bg/

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


26.07.2022 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

23.08.2022 г. - СИСТЕМА ЗА ДОПУСКАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ В КОНКУРС (PDF)