ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 748/ 16.06.22 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.55.123, област Добрич, община Балчик,
гр. Балчик,, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-16/ 11.05.2022 г.      
Прикачени файлове: