Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 358/ 31.03.2022 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXVIII (ПИ 02508.8.68) и УПИ XXIХ (ПИ 02508.8.69), кв. 24 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXIХ (ПИ 02508.8.69), кв. 24 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-5/ 19.01.22 г.  
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: