ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 501, протокол № 31 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 07.04.2022 г. е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на
с. Оброчище, община Балчик, област Добрич" и придружаващата план-схемиa за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии, съгласно преписка с  вх.  УТ-2002-6/ 31.01.2022 г. и № УТ-2002-6-002/ 07.03.2022 г.    


Прикачени файлове: