Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 392/ 08.04.22 г. е одобряван ПУП - План за регулация за УПИ XLIV (02508.6.139), УПИ XLV (02508.6.456), УПИ XLVI (02508.6.457) и УПИ XLVII (02508.6.458) кв. 5 по плана на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLV (02508.6.456), кв. 5 по плана на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов"., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-6/ 14.02.2022 г.   
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: