ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед 394/ 08.04.22 г. e одобрен ПУП – План за регулация за УПИ XII (ПИ 02508.80.246) и УПИ XII (ПИ 02508.80.247)  кв. 161  по плана на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XII (ПИ 02508.80.246) и УПИ XII (ПИ 02508.80.247)  кв. 161  по плана на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -“Жм“, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-3/ 07.01.22 г.  

           

Прикачени файлове: