ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 357/ 31.03.22 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ LIII (ПИ 02508.8.590) и УПИ LIV (ПИ 02508.8.591), кв. 29 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-44/ 31.03.22 г.  

           Прикачени файлове: